LEVE MAOISMEN!

We publish this unofficial Swedish translation of the document LONG LIVE MAOISM!

Download PDFPrint document

We publish this unofficial Swedish translation of the document LONG LIVE MAOISM!

Proletärer i alla länder, förena er!

LEVE MAOISMEN!

Internationella Kommunistiska Förbundet kallar alla kommunister och revolutionärer i alla länder till att delta i kampanjen för att fira 130-årsjubileumet för Ordförande Maos födelse. Den 26:e december i år skulle ”den store rorsmannen” ha fyllt 130 år. Vi vill att detta jubileum ska bli ett anmärkningsvärt och rungande firande av hans odödliga teoretiska och praktiska arbete. Ordförande Mao utvecklade det internationella proletariatets ideologi till ett nytt, tredje och högre stadium – maoismen. Därför anser vi att det är av yttersta betydelse marxismen-leninismen-maoismens fana reses högt i världen, som det mäktigaste vapnet i det internationella proletariatets och världens förtryckta folks obevekliga kamp mot imperialismen, revisionismen och världsreaktionen.

Det internationella proletariatets ideologi uppstod mitt i klasskampen som marxismen, den blev marxismen-leninismen och sedan marxismen-leninismen-maoismen. Tre stadier i den dialektiska processen av dess utveckling som idag, mer än 175 år efter fastställandet av Det kommunistiska manifestet, fortsätter i vår klass och de förtryckta folkens kamp och i den skarpa och fruktbara tvålinjekampen i de kommunistiska partierna – och den Internationella kommunistiska rörelsen (IKR) generellt – för att lösa de nya problem som revolutionerna i alla länder och den proletära världsrevolutionen står inför. Den proletära rörelsen har smitt sina stora ledare Marx, Engels, Lenin, Stalin och Ordförande Mao och producerat tre stora språng, primärt representerat av Marx, Lenin och Mao Tse-tung, vilka har beväpnat oss med den oövervinnliga marxismen-leninismen-maoismen av idag.

Kampen för erkännandet av maoismen i den Internationella kommunistiska rörelsen har avancerat enormt sedan Perus kommunistiska parti, under ledning av Ordförande Gonzalo, initierade den i början av 1980-talet, med viktiga milstolpar som den Revolutionära internationalistiska rörelsen som antog den 1993, och sedan alla de partier som idag leder folkkrig. Utan tvivel och med stor glädje så kan vi konstatera att den idag nått hegemoni i IKR. Likväl krävs mycket kamp för att å ena sidan ena oss fullständigt i definitionen av maoismen, men även för att vinna de delar av IKR som inte har nått förståelsen av att vara marxist idag kräver att man är marxist-leninist-maoist. I detta bör vi inte endast bry oss om de partier och organisationer som idag är aktiva delar av IKR, men också tillgodose behoven av flera miljoner kommunister och revolutionärer i de delar av världen där sådana partier och organisationer inte existerar eller där de är väldigt svaga, som Kina, för stöd i den ideologiska, politiska och organisatoriska kampen för rekonstitueringen av deras kommunistiska partier under maoismens fana.

Över hela världen måste vi främja levande studier i Ordförande Maos teoretiska och praktiska arbete, vilken utvecklade marxismen-leninismen i alla dess väsentliga delar; marxistisk politisk ekonomi, marxistisk filosofi och vetenskaplig socialism.

Ordförande Mao utvecklade den marxistiska teorin om staten genom att fastslå att det i alla förtryckta länder ska genomföras en borgerlig revolution av ny typ under proletariatets ledarskap. Den demokratiska revolutionen, i eran av imperialism och proletär revolution, måste genomföras och när den demokratiska revolutionen kulminerat med maktens erövring i hela landet måste den socialistiska revolutionen inledas utan avbrott med upprättandet av folkrepubliken. Dessa utvecklingar av vår ideologi måste förstås bättre. Vi måste också fördjupa vår förståelse av en så avgörande tes som den om byråkratkapitalism – kapitalismen som föddes först under imperialismen och utspelar sig i de förtryckta länderna. Djupare studier i tesen om byråkratkapitalismen kommer definitivt att vara instrumentalt för att övervinna missförstånd och felaktiga uppfattningar som inte förstår hur semifeodala exploateringsförhållanden ännu härskar i de förtryckta nationerna och därmed förväxlar utseende med essens, vilket leder till att man förnekar den semikoloniala underkastelsen, som i slutändan förnekar imperialismens existens.

Vi måste fördjupa våra studier i Ordförande Maos utveckling av förståelsen av klasserna, konstruktionen av partiet och revolutionens tre instrument, hur han etablerade revolutionärt våld som en allmängiltig lag utan undantag, hur han utvecklade teorin om klasskampens fortsättning under socialismen, processen för restauration och kontrarestauration som gör som är nödvändig för proletariatet att definitivt kan hålla makten genom proletariatets diktatur, med den grandiosa lösningen av den mest långtgående betydelsen i perspektivet, den Stora Proletära Kulturrevolutionen som fortsättningen av den socialistiska revolutionen under proletariatets diktatur.

Det ämne vi måste lägga störst uppmärksamhet på i våra studier av Ordförande Maos teoretiska arbeten är utvecklingen han fört fram i marxistisk filosofi, där han utvecklade förståelsen av dialektikens kärna och definierade lagen om motsättningar som den enda fundamentala lagen. Vi måste bättre greppa hans utveckling av den marxistiska kunskapsteorin och lära av hur han briljant applicerade lagen om motsättningar i politiken och tog filosofin till massorna, genom att följa och utveckla de skinande exempel från marxismens andra klassiker.

Som goda elever av Ordförande Maos teoretiska och praktiska arbeten måste vi fördubbla våra ansträngningar för att sprida hans lära, vår marxist-leninist-maoistiska ideologi, över hela världen. Vår ideologiska motoffensiv måste släppas lös med mer kraft för att besegra imperialismens, revisionisternas och deras reaktionära lakejers ideologiska offensiv. Maoismens proletära revolutionära sanning måste bränna bort den dekadenta, parasitära och metafysiska imperialistiska ideologi som infekterat folkets sinnen och sått pessimism, förtvivlan samt klass- och nationell kapitulation. Marxismen-leninismen-maoismen representerar det nya, det kraftfulla och möjliggör oss att finna alla de otroligt viktiga svaren på vår tids brännande frågor. Vi måste utveckla och stärka våra medel till agitation och propaganda för att nå de miljoner som törstar efter vägledning till handling. Att sprida maoismen är att komma med ljus i mörkret, sprida förtroende i odödligheten av vår driftighet, den största av alla ändamål, att etablera kommunismen och därmed frigöra mänskligheten från all form av exploatering och förtryck.

Detta kräver en skoningslös kamp mot all form av revisionism och opportunism. Att bekämpa den revisionistiska och kapitulationistiska högeropportunistiska linjen i Perus giftiga ogräs, Prachandas klass- och nationalkapitulationistiska linje och Avakians imperialistiska chauvinistlinje, förblir oumbärligt. Ändock är det nödvändigt att utveckla en mycket mer omfattande kamp mot den kinesiska socialaimperialismens revisionism, som med deras stats fulla makt främjar ”Xi Jinpings tänkande” över hela världen. Dengs bastard som idag beter sig som Kinas kejsare och hans hov av mandarinråttor utspelar en massiv ideologisk offensiv i Kina, kombinerat med ohämmad fascistisk repression, för att bekämpa de kinesiska kommunisterna i formations strävan att rekonstituera Ordförande Maos parti, det ärorika Kinas Kommunistiska Parti. Denna revisionistiska kampanj kommer inte försvaga, men istället öka intensiteten då revisionisterna känner hur marken darrar under deras fötter från den ökande kampen av proletariatet och folket i Kina som alltmer märker behovet av att återta folkkrigets väg för en kontrarestauration och återetableringen av proletariatets diktatur. Världens kommunister, marxist-leninist-maoister, kan inte ignorera denna fakta och måste djärvt rusa till strid och besegra den revisionistiska komplotten.

Allt detta kan endast göras om vi kreativt applicerar maoismen på de konkreta förhållandena i varje revolution, vilket måste förstås som oskiljaktigt med processen för den proletära världsrevolutionen och till tjänst för dess utveckling. Att applicera marxismen-leninismen-maoismen betyder att lösa problemen som kommunister som kämpar för rekonstitueringen av deras partier står inför, med hänsyn till de särskilda moment och förhållanden för detta i varje givet land. Det innebär att man mitt i klasskampen och tvålinjekampen utarbetar korrekta ideologiska, organisatoriska och militära linjer för revolution, vare sig det är av demokratisk eller socialistisk karaktär, vilket gör det möjligt att rekonstituera det kommunistiska partiet och initiera det revolutionära kriget så snart som möjligt. Den kreativa appliceringen av maoismen behövs för att avancera det pågående folkkriget till nya höjder, det löser dem nya problemen som varje revolutionär process oundvikligen möter på vägen till den landstäckande erövringen av makten.

Ordförande Mao lärde oss att inget är svårt i denna värld om vi törs att bestiga höjderna. Låt oss utveckla kampanjen för firandet av 130-årsjubileumet av hans födelse i denna anda. Medlemspartierna- och organisationerna i Internationella kommunistiska förbundet ska utveckla den i alla länder där vi är aktiva och göra insatser för att sprida den till så många platser som möjligt. Vi uppmanar alla marxist-leninist-maoistiska partier och organisationer att sluta upp med oss och ta på oss de gemensamma uppgifterna vi beskrivit här. Låt oss djärvt trappa upp våra ansträngningar för att sätta maoismen som enda befäl och vägledning för den proletära världsrevolutionen!

Leve 130-årsdagen för Ordförande Maos födelse!

Leve maoismen!

Fira 130-årsdagen för Ordförande Maos födsel genom att resa högt, försvara och applicera maoismens fana i kampen mot imperialismen, revisionismen och världsreaktionen med att utveckla den proletära världsrevolutionen!

Förena er under maoismen!

Augusti 2023

Internationella kommunistiska förbundet