LANG LEVE HET MAOÏSME!

We publish this unofficial Dutch translation of the document LONG LIVE MAOISM!

Download PDFPrint document

We publish this unofficial Dutch translation of the document LONG LIVE MAOISM!

Proletariërs van alle landen, verenigt u!

LANG LEVE HET MAOÏSME!

De Internationale Communistische Bond roept communisten en revolutionairen van alle landen op om deel te nemen aan de campagne om de 130ste geboortedag van voorzitter Mao te vieren. Op 26 december aanstaande wordt “de Grote Roerganger” 130 jaar en we willen dat deze verjaardag een opmerkelijke en klinkende viering wordt van zijn onsterfelijke theoretische en praktische werk. Voorzitter Mao ontwikkelde de ideologie van het internationale proletariaat tot een nieuw, derde en hoger stadium, het maoïsme. Daarom vinden we het van het grootste belang dat overal ter wereld de banier van het Marxisme-Leninisme-Maoïsme hoog geheven wordt als het machtigste wapen in de niet aflatende strijd van het internationale proletariaat en de onderdrukte volkeren van de wereld tegen het imperialisme, het revisionisme en de wereldreactie.

De ideologie van het internationale proletariaat ontstond midden in de klassenstrijd als Marxisme, werd Marxisme-Leninisme en later Marxisme-Leninisme-Maoïsme, drie stadia in het dialectische proces van haar ontwikkeling die vandaag de dag, meer dan 175 jaar na de instelling van het Communistisch Manifest, wordt voortgezet in de strijd van onze klasse en de onderdrukte volkeren, in de scherpe en vruchtbare tweestrijd in de Communistische Partijen – en de Internationale Communistische Beweging in het algemeen – om de nieuwe problemen op te lossen waarmee de revoluties in elk land en de Proletarische Wereldrevolutie worden geconfronteerd. De proletarische beweging heeft haar grote leiders Marx, Engels, Lenin, Stalin en voorzitter Mao gesmeed en drie grote sprongen voortgebracht, in de eerste plaats vertegenwoordigd door Marx, Lenin en Mao Tse-tung, die ons hebben bewapend met het onoverwinnelijke Marxisme-Leninisme-Maoïsme van vandaag.

De strijd voor de erkenning van het Maoïsme in de Internationale Communistische Beweging (ICB) is enorm gevorderd sinds de Communistische Partij van Peru onder leiding van voorzitter Gonzalo het initiatief nam in het begin van de jaren ’80, met belangrijke mijlpalen zoals de Revolutionaire Internationalistische Beweging die het Maoïsme aannam in 1993 en later alle partijen die vandaag de dag de Volksoorlogen leiden, en zonder twijfel, met grote vreugde, kunnen we stellen dat het Maoïsme vandaag de dag de hegemonie heeft bereikt in de ICB. Er is nog veel strijd nodig, aan de ene kant om ons volledig te verenigen in de definitie van het maoïsme, maar ook om die delen van de ICB voor ons te winnen die nog niet hebben begrepen dat marxist zijn vandaag de dag betekent dat je Marxistisch-Leninistisch-Maoïstisch moet zijn. Hierbij moeten we ons niet alleen bezighouden met de partijen en organisaties die op dit moment actieve onderdelen van de ICB zijn, maar ook met de behoeften van miljoenen en miljoenen communisten en revolutionairen in die delen van de wereld waar zulke partijen en organisaties niet bestaan of erg zwak zijn, zoals China, aan steun in de ideologische, politieke en organisatorische strijd voor de heroprichting van hun communistische partijen onder de vlag van het maoïsme.

Overal ter wereld moeten we de levendige studie van het theoretische en praktische werk van voorzitter Mao bevorderen, die het Marxisme-Leninisme in al zijn integrale onderdelen heeft ontwikkeld: Marxistische Politieke Economie, Marxistische Filosofie en Wetenschappelijk Socialisme.

Voorzitter Mao ontwikkelde de marxistische theorie over de staat door vast te stellen dat in alle onderdrukte landen de burgerlijke revolutie van een nieuw type onder leiding van het proletariaat, de democratische revolutie binnen het tijdperk van het imperialisme en de proletarische revolutie moet worden uitgevoerd en dat zodra de democratische revolutie haar hoogtepunt heeft bereikt, met de machtsovername in het hele land, de socialistische revolutie zonder enige onderbreking moet beginnen met de vestiging van de Volksrepubliek – deze ontwikkelingen van onze ideologie moeten beter begrepen worden. We moeten ook ons begrip verdiepen van zulke beslissende thesis zoals die over bureaucratisch kapitalisme, het kapitalisme dat laat geboren wordt en dat het imperialisme ontvouwt in de onderdrukte landen. De diepere studie van de stelling over bureaucratisch kapitalisme Zal zeer zeker erg nuttig zijn bij het overwinnen van misverstanden en verkeerde opvattingen die niet begrijpen hoe semi-feodale relaties van uitbuiting nog steeds heersen in de onderdrukte naties en zo schijn met essentie verwarren en uiteindelijk de semi-koloniale onderwerping ontkennen – wat uiteindelijk neerkomt op het ontkennen van het bestaan van imperialisme.

We moeten onze studie verdiepen over de ontwikkeling van voorzitter Mao’s begrip van de klassen, de opbouw van de Partij en de drie instrumenten van de revolutie, hoe hij revolutionair geweld als universele wet zonder uitzondering vaststelde, hoe hij de theorie ontwikkelde over de voortzetting van de klassenstrijd in het socialisme, het proces van herstel en tegenherstel dat nodig is om het proletariaat in staat te stellen de Macht definitief in handen te houden met de dictatuur van het proletariaat, met de grandioze oplossing van het meest verstrekkende belang in perspectief, de Grote Proletarische Culturele Revolutie als de voortzetting van de socialistische revolutie onder de dictatuur van het proletariaat.

De kwestie waar we de meeste aandacht aan moeten besteden in onze studie van het theoretische werk van voorzitter Mao is de ontwikkeling die hij naar voren bracht in de marxistische filosofie, waar hij het begrip van de kern van de dialectiek ontwikkelde en de Wet van tegenstelling definieerde als de enige fundamentele wet. We moeten zijn ontwikkeling van de marxistische kennistheorie meer en beter begrijpen en leren van hoe hij de Wet van tegenstelling briljant toepaste in de politiek en filosofie naar de massa’s bracht door de schitterende voorbeelden van de andere klassiekers van het Marxisme te volgen en verder te ontwikkelen.

Als goede leerlingen van het theoretische en praktische werk van voorzitter Mao moeten we onze inspanningen verdubbelen om zijn leer, onze marxistisch-leninistisch-maoïstische ideologie, moedig over de hele wereld te verspreiden. Ons ideologisch tegenoffensief moet met steeds meer kracht worden ingezet om het ideologisch offensief van de imperialisten, de revisionisten en al hun reactionaire lakeien te verslaan. De proletarisch revolutionaire waarheid van het maoïsme moet de decadente, parasitaire en metafysische imperialistische ideologie wegbranden die de geesten van de volkeren infecteert en pessimisme, wanhoop en klassen- en nationale capitulatie zaait. Marxisme-Leninisme-Maoïsme vertegenwoordigt het nieuwe, het krachtige en stelt ons in staat om de zo broodnodige antwoorden te vinden op alle brandende vragen van onze tijd. We moeten onze middelen voor agitatie en propaganda ontwikkelen en versterken om de miljoenen en miljoenen te bereiken die dorsten naar deze gids voor actie. Maoïsme verspreiden is licht brengen in de duisternis, is vertrouwen verspreiden in de onoverwinnelijkheid van onze onderneming, de grootste van alle oorzaken, de historische missie van het internationale proletariaat, om het communisme te vestigen en zo de mensheid te emanciperen van alle soorten uitbuiting en onderdrukking.

Dit vereist een genadeloze strijd van dichtbij tegen revisionisme en opportunisme in alle schakeringen. Het bestrijden van het giftige onkruid van de revisionistische en capitulerende Rechtse Opportunistische Lijn in Peru, de klasse- en nationale capitulatielijn van Prachanda en de imperialistische chauvinistische lijn van Avakian, blijft onmisbaar. Toch is het noodzakelijk om de strijd tegen het revisionisme van de Chinese sociaal-imperialisten, die met de volledige macht van hun staat de “Xi Jinping Gedachtegoed” over de hele wereld promoten, veel uitgebreider te ontwikkelen. De bastaard van Teng die vandaag de dag optreedt als de keizer van China en zijn hof van Mandarijnse ratten ontplooit een massaal ideologisch offensief in China, gecombineerd met ongebreidelde fascistische repressie, om de strijd aan te binden met het streven van de Chinese communisten in oprichting om de Partij van Voorzitter Mao, de glorieuze Communistische Partij van China, opnieuw op te richten. Deze revisionistische campagne zal niet afzwakken, maar in intensiteit toenemen, omdat de revisionisten de grond onder hun voeten voelen trillen door de toenemende strijd van het proletariaat en het volk van China, dat zich meer en meer bewust wordt van de noodzaak om de weg van de Volksoorlog opnieuw in te slaan voor het tegenherstel en het herstel van de dictatuur van het proletariaat. De communisten van de wereld, de Marxisten-Leninisten-Maoïsten, kunnen dit feit niet negeren en moeten moedig ten strijde trekken en het revisionistische complot verslaan.

Dit alles is alleen mogelijk als we het maoïsme op creatieve wijze toepassen op de concrete omstandigheden van elke revolutie, die moet worden opgevat als onlosmakelijk verbonden met het hele proces van de proletarische wereldrevolutie en in dienst staat van haar ontwikkeling. Marxisme-Leninisme-Maoïsme toepassen betekent de problemen oplossen waarmee de communisten worden geconfronteerd die strijden voor de heroprichting van hun partijen, rekening houdend met het specifieke moment en de specifieke voorwaarden hiervoor in elk gegeven land. Het betekent het uitwerken, te midden van de klassenstrijd en de tweestrijd, van de juiste ideologische, organisatorische en militaire lijnen voor de revolutie, of die nu democratisch of socialistisch van aard is, die de heroprichting van de Communistische Partij en het zo snel mogelijk beginnen van de revolutionaire oorlog mogelijk maken. Het maoïsme creatief toepassen is wat nodig is om de huidige volksoorlogen naar nieuwe hoogten te voeren en de nieuwe problemen op te lossen die elk revolutionair proces onvermijdelijk tegenkomt op zijn weg naar de verovering van de macht in het hele land.

Voorzitter Mao leerde ons dat niets moeilijk is in deze wereld, als we de hoogten durven te beklimmen, laten we de campagne om de 130e verjaardag van zijn geboorte te vieren in deze ontwikkelen. De partijen en organisaties die lid zijn van de Internationale Communistische Bond zullen de campagne ontwikkelen in alle landen waar we actief zijn en ons inspannen om de campagne naar zoveel mogelijk andere plaatsen te verspreiden. We nodigen alle Marxistisch-Leninistisch-Maoïstische partijen en organisaties uit om zich bij ons aan te sluiten en de gemeenschappelijke taken die we hier hebben uiteengezet op zich te nemen. Laten we met durf onze inspanningen opvoeren om het maoïsme als enige opdracht en leidraad van de Proletarische Wereldrevolutie te plaatsen!

Lang leve de 130ste geboortedag van voorzitter Mao!

Lang leve het Maoïsme!

Vier de 130ste geboortedag van voorzitter Mao door de banier van het Maoïsme hoog te houden, te verdedigen en toe te passen in de strijd tegen het imperialisme, het revisionisme en de wereldreactie, en door de wereld proletarische revolutie te ontwikkelen!

Verenig onder het Maoïsme!

Augustus 2023 Internationale Communistische Bond