[Swedish] 1st of May statement of the ICL

Första maj 2023:
NED MED IMPERIALISMEN!
LEVE DET INTERNATIONELLA KOMMUNISTISKA FÖRBUNDET!

Download PDFPrint document

Proletärer i alla länder, förena er!

Första maj 2023:

NED MED IMPERIALISMEN!

LEVE DET INTERNATIONELLA KOMMUNISTISKA FÖRBUNDET!

Hunger. Gränslös misär och fattigdom. Utplundringskrig. Intensiv censur och repression mot de som vågar protestera. Moraliskt och intellektuellt förfall, dekadens och förruttnelse. Miljöns förstörelse. Listan över de illdåd som det döede imperialistiska världssystemet utsätter oss för är ändlös, för att det är inget mindre än reaktion längs hela linjen. Systemet är helt inkompatibelt med mänsklighetens framsteg, det är vid sitt slut, och det måste svepas bort, likväl som dess stinkande lik måste reduceras till aska i den väpnade revolutionens bål. Så denna pest aldrig kan återkomma för att plåga jorden. Så kommer det bli.

Imperialisterna är i en djupgående allmän kris och försöker fördröja sin drunkningsdöd med större exploatering och förtryck av arbetarklassen och folket, samt genom striden för att omfördela bytet, det vill säga de förtryckta länderna. De förbereder det imperialistiska världskriget, men vill ej släppa loss det än. Opportunismen och revisonismen, som ställer som sin uppgift att så ett distraktionens och förvirringens frö bland massorna och döljer sig bakom en röd mask, likväl som tillväxten av ultrareaktionära och fascistiska partier och regeringar vilka utlovar en lösning på krisen med ”järnhand”, är båda uttryck för den djupa politiska krisen som den imperialistiska ordningen befinner sig i. Världsläget är komplicerat, alla grundläggande motsättningar skärps, i synnerhet motsättningen mellan imperialismen och de förtryckta folken och nationerna. Kaoset ökar dag för dag, det råder stor oordning. I Asien, Afrika och Latinamerika, de revolutionära stormcentrumen, men även i Europa och Nordamerika, så kämpar massorna och gör motstånd i hård kamp för att försvara sina rättigheter, sin jord, mot de reaktionära åtgärderna. De störtar regeringar och möts av en grym repression som generöst utgjuter deras blod. Situationen är utmärkt och perspektiven lysande. För från kaos och oordning reser sig en ny ordning. Det internationella proletariatet kommer att leda de förtryckta folken och nationerna i demokratiska och socialistiska revolutioner, etablera proletariatets diktatur över hela jordens yta. Med kulturrevolution kommer vi marschera under flammande röda fanor med hammaren och skäran till slutmålet, det klasslösa samhället, utan varesig stater eller arméer, och däri det ej råder förtryck eller utsugning: Kommunismen.

Våra grundare, Marx och Engels, lärde oss att i kampen om makten, så är organisation det viktigaste vapnet. Detta är varför de grundade det Kommunistiska Partiet, proletariatets politiska Parti, vars mål är att erövra makten genom revolutionärt våld, att leda klassen på väg till Kommunismen. Lenin gav oss ett Parti av ny typ – den organiserade förtruppen – som gav form till kraven från grunderna på ett Parti ”frånskilt och motsatt” alla andra partier av de besuttna klasserna, en proletär krigsmaskin. Ordförande Mao gav oss en mästerlig förståelse av sambandet mellan revolutionens instrument: det Kommunistiska Partiet, det revolutionära folkets Armé under dess enväldiga ledning och Enhetsfronten som de revolutionära klassernas front under proletariatets hegemoni, grundat på arbetare-bondealliansen.

Världens kommunister, beväpnade med vår ideologi, marxismen-leninismen-maoismen, där maoismen utgör ett nytt, tredje och högre stadium, precis som Ordförande Gonzalo definierade det, idag, som igår och imorgon, kämpar med största optimism och oförgörlig tilltro, för rekonstitueringen av de Kommunistiska Partierna som krossades av det revisionistiska förräderiet från falska ledare, samt för konstituering av partier där de tidigare ej funnits. Vår stora röda ledstjärna är de Kommunistiska Partierna som, i första ledet av den proletära världsrevolutionens eldar, upprätthåller Folkkrigets fackla, i Peru, Turkiet, Indien och i Filippinerna. Utan det Kommunistiska Partiet kan vi inte leda klassen och folket i att utföra revolutionen. Vi kan med vårt Parti, som kreativt tillämpar vår ideologi på de konkreta förhållanden som vi ser utveckla sig framför oss, med revolutionärt våld, med Folkkrig, omvandla världen och förstöra den gamla ruttna ordningen och, huvudsakligen, konstruera den nya, livskraftiga och mäktiga ordningen. Med våra sinnen beväpnade med maoismen, med geväret i hand, under det Kommunistiska Partiets ledning, så kan proletariatet uppfylla sin historiska uppgift av att vara borgerskapets dödgrävare och även för alla dess byråkratkapitalistiska och feodala lakejer.

Detta är vad som måste göras. Vare sig det är i motståndets bygder i södra Mexiko eller i Frankrikes upproriska banlieus, eller för Nepal som åter ska vandra Folkkrigets väg, eller i självaste Förenta Staterna där vi slår yankee-imperialismen inifrån lejonets kula, eller på Ukrainas slagfält för att besegra den ryska imperialismens aggression eller att återbygga socialismen i Kina. Att kämpa under maoismens fana mot imperialismen, revisionismen och världsreaktionen är nödvändigt för att revolutionen ska kunna uttrycka sig än mäktigare som den huvudsakliga politiska och historiska tendensen, vilket den är. Detta är vad som överensstämmer med huvudmotsättningen mellan imperialismen å ena sidan och de förtryckta nationerna å den andra, där de flesta av massorna i världsrevolutionen finns. Idag lever mer än 70 % av världens befolkning i de förtryckta nationerna och från denna enorma massa så är huvudelen bönder.

Detta är varför vi, 15 marxist-leninist-maoistiska Partier och organisationer, från 14 länder, har bildat det Internationella Kommunistiska Förbundet (IKF) förra året. Med denna, det internationella proletariatets nya organisation, så har vi gjort ett stort och mycket viktigt språng i kampen för att rekonstituera den Kommunistiska Internationalen. Vi har påbörjat övervinningen av den förskingring som rådit inom den internationella kommunistiska rörelsen, och vi är beslutsamt förenade under maoismen och vi bekämpar revisionismen som huvudfaran.

Grundandet av IKF är resultatet av en stor och komplicerad process som pågått i mer än fyra årtionden. Det avslutar inte kampprocessen för kommunisternas enhet världen över, mycket saknas för att uppnå detta. Alla de marxist-leninist-maoistiska Partierna och organisationer som vill arbeta för enhet och inte splittring, som delar målen att upphålla, försvara och tillämpa maoismen, att kämpa mot revisionismen och att tjäna den proletära världsrevolutionen, är kallade att förena sig med oss i vår uppgift. IKF är ett stridsverktg för det internationella proletariatet och alla de som är utnyttjade och förtryckta av imperialismen. Den förkroppsligar proletär internationalism, kommunismens anda. Den tillåter oss, kommunister och revolutionärer i alla länder, att än en gång avancera som en enhetlig världsarmé.

Detta år har särskilt betydelse för kommunisterna. I år firar vi 130-årsdagen av Ordförande Maos födelse. Detta år har IKF och alla världens kommunister plikten att framlägga en utdragen kampanj för Ordförande Maos 130-årsdag, att massivt sprida hans teoretiska och praktiska verk bland de breda massorna. Således manar vi alla kommunister, proletariatet och de förtryckta folken i världen att fira hans stora och livskraftiga arv, och att höja den marxist-leninist-maoistiska fanan till sin högsta punkt och att sopa bort imperialismen och reaktionen från jordens yta och att kämpa till döden mot all revisionism och opportunism.

I den nuvarande internationella sitautionen, som kännetecknas av en revolutionär situation i stigande utveckling, mitt i den skenande processen av imperialismens sönderfall, så ligger vi mycket bra till. Denna Första maj så kommer vi marschera med glädje, och trotsa alla svårigheter och med total beslutsamhet för att krossa det gamla samhällets murar, och vi vet att det gamla är dömt att försvinna genom massornas kraft, lett av de Kommunistiska Partierna. Vi vet att våga kämpa är att våga vinna. Därför, som vår hymn säger; Upp till kamp emot kvalen, sista striden det är!

LÄNGE LEVE FÖRSTA MAJ!

FÖRENA ER UNDER MAOISMEN!

PROLETÄRER I ALLA LÄNDER, FÖRENA ER!

Internationella Kommunistiska Förbundet

Första Maj 2023