LEVE MAOISMEN!

Internationalt Kommunistisk Forbund opfordrer kommunister og revolutionære i alle lande til at deltage i kampagnen for at fejre 130-årsdagen for Formand Maos fødsel.

Download PDFPrint document

We publish this unofficial Danish translation of the document LONG LIVE MAOISM!

Proletarer i alle lande, foren jer!

LEVE MAOISMEN!

Internationalt Kommunistisk Forbund opfordrer kommunister og revolutionære i alle lande til at deltage i kampagnen for at fejre 130-årsdagen for Formand Maos fødsel. Den kommende 26. december ville »den Store Styrmand« være fyldt 130 år, og vi ønsker, at dette jubilæum skal blive en bemærkelsesværdig og rungende fejring af hans udødelige teoretiske og praktiske arbejde. Formand Mao udviklede det internationale proletariats ideologi til et nyt, tredje og højere stadie, maoismen, og derfor anser vi det for at være af største vigtighed, at marxismen-leninismen-maoismens banner over hele verden hæves højt som det mest magtfulde våben i det internationale proletariats og verdens undertrykte folks nådesløse kamp mod imperialisme, revisionisme og verdensreaktion.

Det internationale proletariats ideologi opstod midt i klassekampen som marxisme, blev til marxisme-leninisme og senere marxisme-leninisme-maoisme, tre stadier i dens dialektiske udviklingsproces, som i dag, mere end 175 år efter Det Kommunistiske Manifests tilblivelse, fortsætter i vores klasses og de undertrykte folks kamp, i den skarpe og frugtbare to-linje kamp i de Kommunistiske Partier – og den Internationale Kommunistiske Bevægelse generelt – for at løse de nye problemer, som revolutionerne i alle lande og den Proletariske Verdensrevolution står overfor. Den proletariske bevægelse har smedet sine store ledere Marx, Engels, Lenin, Stalin og Formand Mao og frembragt tre store spring, primært repræsenteret af Marx, Lenin og Mao Tse-tung, som har bevæbnet os med den uovervindelige marxisme-leninisme-maoisme af i dag.

Kampen for anerkendelse af maoismen i Den Internationale Kommunistiske Bevægelse (IKB) har gjort enorme fremskridt, siden Perus Kommunistiske Parti under ledelse af Formand Gonzalo indledte den i begyndelsen af 1980’erne, med vigtige milepæle som Den Revolutionære Internationalistiske Bevægelse, der vedtog den i 1993, og senere alle de Partier, der i dag fører Folkekrig, og uden tvivl kan vi med stor glæde konstatere, at den i dag har nået hegemoni i IKB. Der er stadig brug for en masse kamp, på den ene side for at forene os fuldt ud i definitionen af maoismen, men også for at vinde de dele af IKB, der ikke har nået forståelsen af, at det at være marxist i dag kræver, at man er marxist-leninist-maoist. I dette bør vi ikke kun beskæftige os med de Partier og Organisationer, der i dag er aktive dele af IKB, men også tage os af behovet hos de millioner og atter millioner af kommunister og revolutionære i de dele af verden, hvor sådanne Partier og Organisationer ikke eksisterer eller er meget svage, såsom Kina, for støtte i den ideologiske, politiske og organisatoriske kamp for genoprettelsen af deres Kommunistiske Partier under maoismens banner.

Over hele verden må vi fremme et levende studium af Formand Maos teoretiske og praktiske arbejde, som har udviklet marxismen-leninismen i alle dens integrerede dele: Marxistisk Politisk Økonomi, Marxistisk Filosofi og Videnskabelig Socialisme.

Formand Mao udviklede den marxistiske teori om staten ved at fastslå, at der i alle de undertrykte lande skal gennemføres en borgerlig revolution af en ny type under proletariatets ledelse, den demokratiske revolution inden for imperialismens og den proletariske revolutions æra, og at når den demokratiske revolution er kulmineret med Magtens erobring i hele landet, skal den socialistiske revolution indledes uden afbrydelse med oprettelsen af Folkerepublikken – disse udviklinger af vores ideologi skal forstås bedre. Vi må også uddybe vores forståelse af en så afgørende tese som den om bureaukratisk kapitalisme, den kapitalisme, der fødes sent, og som imperialismen udfolder i de undertrykte lande. Et dybere studium af tesen om bureaukratisk kapitalisme vil helt sikkert være meget nyttigt for at overvinde misforståelser og forkerte opfattelser, der ikke forstår, hvordan halvfeudale udbytningsforhold stadig hersker i de undertrykte nationer og dermed forveksler udseende med essens og ender med at negere den halvkoloniale underkastelse – hvilket, når alt kommer til alt, er at negere imperialismens eksistens.

Vi må uddybe vores studier af Formand Maos udvikling af forståelsen af klasserne, Partiets opbygning og revolutionens tre instrumenter, hvordan han etablerede revolutionær vold som en almengyldig lov uden undtagelse, hvordan han udviklede teorien om fortsættelsen af klassekampen i Socialismen, genopretnings- og kontragenopretningsprocessen, der er nødvendig for, at proletariatet afgørende, kan holde fast i Magten med proletariatets diktatur, med den grandiose løsning af den mest vidtrækkende betydning i perspektivet, den Store Proletariske Kulturrevolution som fortsættelsen af den socialistiske revolution under proletariatets diktatur.

Det emne, vi skal lægge mest vægt på i vores studier af Formand Maos teoretiske arbejde, er den udvikling, han bragte frem i den marxistiske filosofi, hvor han udviklede forståelsen af dialektikkens kerne og definerede loven om modsigelse som den eneste fundamentale lov. Vi må mere og bedre forstå hans udvikling af den marxistiske teori om viden og lære af, hvordan han på strålende vis anvendte loven om modsigelse i politik og bragte filosofien til masserne ved at følge og udvikle de lysende eksempler fra marxismens andre klassikere.

Som gode elever af Formand Maos teoretiske og praktiske arbejde må vi fordoble vores indsats for dristigt at sprede hans lære, vores marxistisk-leninistisk-maoistiske ideologi, over hele verden. Vores ideologiske modoffensiv må slippes løs med stadig større kraft for at besejre imperialisternes, revisionisternes og alle deres reaktionære lakajers ideologiske offensiv. Maoismens proletariske revolutionære sandhed må brænde den dekadente, parasitære og metafysiske imperialistiske ideologi væk, som inficerer folkenes sind og sår pessimisme, fortvivlelse og klasse- og national kapitulation. Marxismen-leninismen-maoismen repræsenterer det nye, det kraftfulde og gør os i stand til at finde de så stærkt tiltrængte svar på alle vor tids brændende spørgsmål. Vi må udvikle og styrke vores midler til agitation og propaganda for at nå de millioner og atter millioner, der tørster efter denne vejledning til handling. At udbrede maoismen er at bringe lys i mørket, er at sprede tillid til uovervindeligheden af vores foretagende, den største af alle sager, det internationale proletariats historiske mission, at etablere kommunismen og dermed frigøre menneskeheden fra enhver form for udnyttelse og undertrykkelse.

Det kræver en nådesløs nærkamp mod revisionisme og opportunisme af alle afskygninger. At bekæmpe det giftige ukrudt fra den revisionistiske og kapitulationistiske højreopportunistiske linje i Peru, Prachandas klasse- og nationale kapitulationslinje og Avakians imperialistiske chauvinistiske linje, er fortsat uundværligt. Det er stadig nødvendigt at udvikle kampen mod de kinesiske socialimperialisters revisionisme, som med deres stats fulde magt promoverer »Xi Jinping Tænking« over hele verden, meget mere omfattende. Tengs bastard, der i dag opfører sig som Kinas kejser og hans hof af mandarinrotter, udfolder en massiv ideologisk offensiv i Kina, kombineret med uhæmmet fascistisk undertrykkelse, for at bekæmpe de kinesiske kommunisters bestræbelser på at rekonstituere Formand Maos Parti, Kinas glorværdige Kinas Kommunistiske Parti. Denne revisionistiske kampagne vil ikke svækkes, men øges i intensitet, da revisionisterne føler, at jorden under deres fødder ryster på grund af den stigende kamp fra proletariatet og folket i Kina, som mere og mere bliver bevidste om behovet for at genoptage Folkekrigens vej for kontragenoprettelsen og for at genetablere proletariatets diktatur. Verdens kommunister, marxister-leninister-maoisterne, kan ikke ignorere denne kendsgerning og må dristigt skynde sig til kamp og besejre det revisionistiske komplot.

Alt dette kan kun gøres, hvis vi anvender maoismen skabende på de konkrete forhold i enhver revolution, som skal forstås som uadskillelig fra den proletariske verdensrevolutions proces og tjene dens udvikling. At anvende marxismen-leninismen-maoismen betyder at løse de problemer, som kommunisterne står over for, når de kæmper for at rekonstituere deres Partier, under hensyntagen til det særlige øjeblik og betingelserne for dette i hvert givet land. Det betyder, at man midt i klassekampen og to-linje kampen udarbejder korrekte ideologiske, organisatoriske og militære linjer for revolutionen, hvad enten den er demokratisk eller socialistisk af karakter, som gør det muligt at rekonstruere det Kommunistiske Parti og indlede den revolutionære krig så hurtigt som muligt. En kreativ anvendelse af maoismen er det, der skal til for at føre de igangværende Folkekrige til nye højder og løse de nye problemer, som enhver revolutionær proces uundgåeligt møder på sin vej mod den landsdækkende erobring af magten.

Formand Mao lærte os, at intet er svært i denne verden, hvis vi tør at bestige højderne, lad os udvikle kampagnen for at fejre 130-året for hans fødsel i denne ånd. Medlemspartierne og -Organisationerne i Internationalt Kommunistisk Forbund vil udvikle den i alle de lande, hvor vi er aktive, og gøre en indsats for at sprede den til så mange andre steder som muligt. Vi inviterer alle marxistisk-leninistisk-maoistiske Partier og Organisationer til at slutte sig til os og påtage sig de fælles opgaver, som vi har skitseret her. Lad os med dristighed optrappe vores bestræbelser på at placere maoismen som den eneste befalende og vejledende for den Proletariske Verdensrevolution!

Leve 130-årsdagen for Formand Maos fødsel!

Leve maoismen!

Fejr 130-året for Formand Maos fødsel ved at hæve, forsvare og anvende maoismens banner i kampen mod imperialisme, revisionisme og verdensreaktion og ved at udvikle den Proletariske Verdensrevolution!

Foren jer under maoismen!

August 2023

Internationalt Kommunistisk Forbund