Lời kêu gọi tất cả các đảng phái và tổ chức theo chủ nghĩa Mác-Lênin-Mao gia nhập vào Liên đoàn Cộng sản Quốc tế.

Download PDFPrint document

Vô sản thế giới đoàn kết lại!

Lời kêu gọi tất cả các đảng phái và tổ chức theo chủ nghĩa Mác-Lênin-Mao gia nhập vào Liên đoàn Cộng sản Quốc tế.

Sự thành lập thành công của Hội Nghị Quốc Tế Maoist Thống Nhất và nền tảng của Liên đoàn Cộng sản Quốc tế là những thành tựu lớn của giới vô sản ở khắp nơi và là một cú đánh mạnh vào công cuộc phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc, tư tưởng phản động ở quanh thế giới, chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa cơ hội. Cuộc nhảy vọt lớn này mới xảy ra chỉ dưới hai tháng trước; Bản nghị quyết và Bản tuyên ngôn của Liên đoàn đã được dịch sang hơn 15 thứ tiếng và sự thành lập của Liên đoàn đã được tôn vinh bằng những hành động thiết thực ở ít nhất 20 quốc gia, hành động từ những graffiti được vẽ, treo cờ, có những bức phướn, bức áp-phích, hoạt động phát tờ rơi và một quộc biểu tình lớn của những người cộng sản với hàng trăm đồng chí tham gia ở Đức, họ đã dâng cao lá cờ và đã đồng thanh nói khẩu hiệu của Liên đoàn. Đây là một sự kiện lớn chưa bao giờ diễn ra trong lịch sử, tại đây, lực lượng vô sản trên khắp năm châu đã thực hiện những hành động truyền bá dưới khẩu hiệu: Đoàn kết lại dưới lá cờ chủ nghĩa Mao! Lật đổ chủ nghĩa xét lại! Liên đoàn Cộng sản Quốc tế muôn năm! Cái chất và lượng của của những hành động trên là những bằng chứng không thể chối cãi của khoẳng khắc lịch sử trọng đại này, một cuộc nhảy vọt và một nguồn năng lượng tràn trề mà Liên đoàn Cộng Sản Quốc Tế đã đem lại.

Sự thành lập của Liên đoàn Cộng sản Quốc tế là kết quả của hơn 4 thập kỉ phức tạp chống lại sự chia rẽ và để truyền bá sự đoàn kết của Phong trào Cộng sản Quốc tế dưới tư tưởng Mác-Lênin-Mao là kim chỉ Nam và lãnh đạo cách mạng thế giới. Chỉ khi các đồng chí hiểu được cuộc đấu tranh dài và gian nan này thì các đồng chí mới hiểu được sự trọng đại và tầm nhìn xa trông rộng của sự thành lập của Liên đoàn.

Thắng lợi vẻ vang của Liên đoàn thúc đẩy chúng ta tiếp tục công cuộc thống nhất lại Phong Trào Cộng Sản Quốc Tế dưới chủ nghĩa Mao. Sự phân tán vẫn là một vấn đề lớn nhất trong Phong Trào và chủ nghĩa xét lại còn là mối đe dọa lớn nhất. Ở trong Hội Nghị Quốc Tế Maoist Thống Nhất, tất cả những đảng muốn và có thể tham gia đã được vào. Trong thời kì chuẩn bị, tất cả những đảng có phương tiện giao tiếp trực tiếp đã được mời vào tham gia. Tuy vậy, một số đảng đã không thể tham gia do tình hình khó khăn của cuộc đấu tranh giai cấp, và chỉ có một số trường hợp đặc biệt có đảng không muốn tham gia.

Trong Hội Nghị Quốc Tế Maoist Thống Nhất, các đảng phái và tổ chức có những cách nhìn nhận vấn đề khác nhau đã đi qua cuộc đấu tranh Hai Tư Tưởng, tình đoàn kết, thực hành chỉ trích một cách trân thật, đã đạt tới hệ tư tưởng và tính đoàn kết chính trị cao nhất trong bốn thập kỉ qua. Đây là một ví dụ chính trực cho thấy rằng những nhà cộng sản chân thật luôn muốn đoàn kết dưới chủ nghĩa Mao! Sự chia rẽ của giai cấp vô sản quốc tế là sự mong muốn của những kẻ theo chủ nghĩa xét lại và lũ phản động.

Tuyên ngôn Chính Trị và Nguyên Tắc của Liên đoàn Cộng sản Quốc tế đã làm rõ lòng mong muốn của Liên đoàn với sự đoàn kết giữa 15 đảng phái và tổ chức ở quanh thế giới, đây là một bước ngoặt lớn và là nền tảng và tấm gương để thống nhất lại Phong Trào Cộng Sản Quốc Tế.

Liên đoàn Cộng sản Quốc tế sẽ hết mình tiến tới thiết lập quan hệ trực tiếp với tất cả các đảng và tổ chức theo tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin-Mao mà muốn tiên tới sự đoàn kết và chống sự phân tán và bảo vệ ba nguyên tắc: 1.Bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin-Mao, 2.Đấu tranh chống lại chủ nghĩa xét lại, 3.Hết mình vì cách mạng vô sản quốc tế. Liên đoàn sẽ cố tổ chức những cuộc họp, cuộc đoàn tụ và diễn đoàn để khuyến khích đấu tranh hai tư tưởng và đoàn kết chính trị, tư tưởng. Vì vậy, Liên đoàn sẽ hỗ trợ tất cả các đề xuất, sáng kiến, diễn đàn, phục vụ cho việc phát triển đoàn kết-đấu tranh-đoàn kết. Như đã khẳng định trong Tuyên ngôn Chính trị và Nguyên tắc:

Tổ chức quốc tế mới là một trung tâm phối hợp về tư tưởng, chính trị và tổ chức, dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ và giải pháp cho các vấn đề thông qua tham vấn lẫn nhau thường xuyên giữa các bên và những tổ chức tham gia, và tổ chức sẽ mở rộng quy trình này cho tất cả những ai – trong khi tham gia với các nguyên tắc và mục đích tương tự – nằm ngoài nó.

Vì vậy, việc thành lập Liên đoàn Cộng sản Quốc tế không khép lại quá trình đấu tranh thống nhất mà mở ra một giai đoạn hoàn toàn mới “đấu tranh có tổ chức để lập lại Quốc tế Cộng sản dưới sự chỉ huy và hướng dẫn của chủ nghĩa Mao” và chúng ta sẵn sàng và dấn thân động trời đấu tranh để lập lại Quốc tế Cộng sản vẻ vang.

Hỡi các đồng chí,

Ngày nay, khi cuộc khủng hoảng chung của chủ nghĩa đế quốc và sự sụp đổ của nó ngày càng rõ rệt, khi các cuộc đấu tranh anh hùng của kháng chiến dân tộc và phản kháng của nhân dân nổi lên khắp thế giới, khi các cuộc chiến tranh nhân dân ở Ấn Độ, Peru, Thổ Nhĩ Kỳ và Philippines phát triển, và khi có các cuộc chiến tranh nhân dân khác Chiến tranh nhân dân đang được chuẩn bị ở các nước khác, càng trở nên cấp bách và cần thiết hơn để thống nhất Liên đoàn dưới chủ nghĩa Mao để thúc đẩy làn sóng vĩ đại của Cách mạng vô sản thế giới. Đây là lý do tại sao chúng tôi kêu gọi toàn thể giai cấp vô sản quốc tế, tất cả các Đảng và tổ chức theo chủ nghĩa Mác-Lênin-Mao, tham gia vào lá cờ đỏ của Liên đoàn Cộng sản Quốc tế để củng cố làn sóng vĩ đại mới này của Cách mạng Vô sản Thế giới.

Đoàn kết dưới chủ nghĩa Mao! Đả đảo chủ nghĩa xét lại!

Đả đảo chủ nghĩa đế quốc! Cách mạng vô sản thế giới muôn năm!

Liên đoàn Cộng sản Quốc tế muôn năm!

Ngày 8 tháng 2 năm 2023

Liên đoàn Cộng sản Quốc tế