ĐẢNG CỘNG SẢN PERU: Về chủ nghĩa Mác-Lênin-Mao [PCP – Regarding Gonzalo Thought | Vietnamese]

Download PDFPrint document

Vô sản toàn thế giới đoàn kết lại!

ĐẢNG CỘNG SẢN PERU

1988

Về tư tưởng Gonzalo

            Bất kể cuộc cách mạng nào, trong quá trành phát triển của nó, vì cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản là giai cấp lãnh đạo, và hơn hết là đảng cộng sản, phải vững vàng ủng hộ quyền lợi của giai cấp vô sản, đề ra một nhóm những lãnh đạo và nguyên lý là một người để đại diện và dẫn dắt nó, một nhà lãnh đạo được công nhận về quyền lực và ảnh hưởng. Trong điều kiện của ta, bởi vì nhu cầu lịch sử và những yếu tố lịch sử, điều nãy có nghĩa cụ thể là chủ tịch Gonzalo, lãnh đạo của Đảng và cuộc cách mạng.

            Song, hơn nữa, và đây là điều cơ bản của sự lãnh đạo, các cuộc cách mạng đề ra một tư tưởng để dẫn dắt chúng, một sản phẩm của sự áp dụng thực tiễn của sự thật phổ quát của tư tưởng của giai cấp vô sản quốc tế vào những điều kiện của mỗi cuộc cách mạng, một tư tưởng lãnh đạo không thể rời bỏ để giành lấy thắng lợi và quyền lực, và hơn nữa, để tiếp tục cuộc cách mạng và luôn luôn tiến lên mục tiêu vĩ đại thực sự duy nhất, chủ nghĩa cộng sản. Tư tưởng lãnh đạo này, đã tạo ra được bước nhảy vọt về chất có tầm quan trọng đối với quá trình cách mạng, trở nên được nhận dạng bằng tên của người đã tạo ra nó về lý thuyết và thực hành. Trong tường hợp của chúng ta, hiện tượng này đã có được hình dạng cụ thể bước đầu là một tư tưởng lãnh đạo, sau đó là tư tưởng lãnh đạo của chủ tịch Gonzalo, và cuối cùng là tư tưởng Gonzalo; vì đó là chủ tịch, người đã sáng tạo áp dụng chủ nghĩa Mác-Lênin-Mao vào những điều kiện cụ thể của thực tế Peru, đã phát triển nó, do đó mang đến cho Đảng và cuộc cách mạng một vũ khí không thể rời bỏ đó là sự bảo đảm của chiến thắng.

            Tư tưởng Gonzalo đã được tạo ra qua nhiều năm đấu tranh mãnh liệt, kiên cường và không ngừng nghỉ để đề cao, bảo vệ và áp dụng chủ nghĩa Mác-Lênin-Mao, để lấy lại và phát triển đường lối Mariategui, để tái thiết Đảng và quan trọng nhất là, khi phục vụ cho cách mạng thế giới, để khởi đầu, tiếp tục và phát triển cuộc chiến tranh nhân dân ở Peru mà người lãnh đạo duy nhất về lý thuyết về thực hành là chủ nghĩa Mác-Lênin-Mao, nguyên lý chủ nghĩa Mao.

            Có tồn tại nhu cầu cơ bản để Đảng học tập tư tưởng Gonzalo, vì sự hiểu biết đúng đắn và phù hợp hơn về đường lối chính trị chung và đặc biệt là đường lối quân sự, với mục tiêu khắc sâu thêm những ý cụ thể liên quan đến cách mạng Peru, những đặc điểm cụ thể và vốn có được chỉ ra một cách xuất sắc bởi chủ tịch Gonzalo; theo cách này chúng ta sẽ phục vụ được cho “kế hoạch to lớn để sáng lập ra những khu vực căn cứ,” sự phát triển của chiến tranh nhân dân và sự giành lấy quyền lực chính trị trên toàn quốc trong tương lai.

            Chúng ta phải học tập tư tưởng Gonzalo trong bối cảnh lịch sử mà nó ra đời để hiểu được những nguyên lý cơ bản về lý thuyết của nó. Chúng ta phải cụ thể hoá nội dung của nó, được thể hiện rõ ràng nhất trong đường lối chính trị chung và đường lối quân sự nằm ở trung tâm của nó. Chúng ta phải nhấn mạnh những nguyên lý cơ bản của nó, vấn đề giành lấy quyền lực chính trị, về giành lấy quyền lực ở Peru, có gắn bó chặc chẽ với sự giành lấy quyền lực của giai cấp vô sản trên toàn thế giới. Chúng ta phải quan tâm đặt biệt tới tăng cường sức mạnh của nó thông qua đấu tranh hai hàng ngũ.

            Nói chung, những vấn đề cơ bản sau có thể được giải quyết bằng cách áp dụng đề cương sau.

I. Hoàn cảnh lịch sử

            Quốc tế. những sự kiện như: 1) sự phát triển của thế chiến II và sau đó; 2) phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc mạnh mẽ, và, trong đó, sự tiến hành và chiến thắng của cách mạng Trung Quốc; 3) cách mạng Cuba và những hậu quả của nó ở khu vực Mỹ Latinh; 4) cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa xét lại; 5) cuộc Đại Cách Mạng Văn Hoá Vô Sản. Nhưng, chìa khoá là để thấy được cách mà, trong cuộc đấu tranh giai cấp này trên mức độ thế giới, tư tưởng Gonzalo cho rằng thời kì phát triển thứ ba của tư tưởng vô sản đã được phát triển đến, đầu tiên là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông; sau đó là chủ nghĩa Mác-Lênin-tư tưởng Mao Trạch Đông, và sau này là chủ nghĩa Mao, công nhận tính phổ quát của nó; từ đó đạt được chủ nghĩa Mác-Lênin-Mao, nguyên lý chủ nghĩa Mao, là biểu hiện ngày nay của chủ nghĩa Mác.

            Nước ta. 1) xã hội Peru và cuộc đấu tranh chính trị trong thời kì sau chiến tranh, cái gọi là Mặt Trận Dân Chủ Dân Tộc, Hành Động APRA, chính quyền Odria và cuộc đấu tranh chống lại 8 năm cai trị của hắn, cuộc đấu tranh giữa bọn Apristas và những người cộng sản, và đặt biệt là sự phát triển của nền tư bản quan liêu trong thập niên 60 và thời kì đầu của thập niên 70, và cuộc đấu tranh giai cấp mãnh liệt đã đồng hành trong thời kì đó, “Velasquismo” và cuộc cách mạng của ông ta, sự thông đồng và cạnh tranh giữa bọn tư sản mại bản và tư sản quan lại (những phe phái của bọn đại tư sản) được ủng hộ bởi chủ nghĩa cơ hội và đặc biệt là chủ nghĩa xét lại. 2) cuộc đấu tranh giai cấp trong phong trào đấu tranh của giai cấp nông dân. 3) sự phát triển của phong trào đấu tranh của công nhân. 4) phong trào giữa những nhà tri thức. 5) những cuộc đấu tranh vũ trang trong nước, đặc biệt là bởi MIR và ELN vào năm 1965 cũng như trước đó bởi Blanco, Vallejes, và Heraud. 6) Vấn đề Đảng: cách một đảng được thành lập dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin đã thoái hoá thành một đảng xét lại, nhu cầu lấy lại và phát triển đường lối Mariategui trong lúc phát triển và tái thiết Đảng, đảng Cộng Sản Peru được thành lập năm 1928 bởi chính Mariategui, và, ngày nay, thông qua tái kiến thiết, một đảng Mác-Lênin-Mao đã được sáng lập. Ở đây, điều cơ bản là cách tư tưởng Gonzalo đã đặc biệt hiểu được xã hội Peru, tập trung vào vấn đề thiết yếu là nền tư bản quan liêu, và thấy được sự bắt buộc của việc tái thiết Đảng và giành lấy quyền lực chính trị và bảo vệ nó thông qua chiến tranh nhân dân.

II. Nền tảng tư tưởng

            Không ai có thể hiểu được tư tưởng Gonzalo nếu thiếu chủ nghĩa Mác-Lênin-Mao, vì nó là sự áp dụng thực tiễn của chủ nghĩa Mác-Lênin-Mao vào những điều kiện của chúng ta. Chài khoá để giải quyết vấn đề này là hiểu được quá trình phát triển lịch sử của tư tưởng vô sản, của ba thời kì phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin-Mao với nguyên lý chủ nghĩa Mao; và cần thiết nhất là những áp dụng của chủ nghĩa Mác-Lênin-Mao là sự thật phổ quát đối với những điều kiện cụ thể của cách mạng Peru. Đó là bởi vì nó cho nên tư tưởng Gonzalo là nguyên lý cụ thể cho Đảng Cộng Sản Peru và cuộc cách mạng nó dẫn dắt.

            Tư tưởng lãnh đạo này, đã đạt được một bước nhảy vọt có tính thiết yếu cho Đảng và cuộc cách mạng, đã trở thành tư tưởng Gonzalo, từ đó đánh dấu một chặn đường mới trong cuộc đời của Đảng.

III. Nội dung

            a. Lý thuyết. Cách mà nó hiểu được và áp dụng ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác-Lênin-Mao, nguyên lý chủ nghĩa Mao; tầm quan trọng nó mang cho triết học Mác, nhu cầu phải rèn luyện bản thân chúng ta trong nó và đặc biệt là sự áp dụng của quy luật đối lập trong học tập mọi vấn đề, luôn luôn hướng đến giải thich sdudowcj những mặt nguyên lý và sự vận động của mọi thứ; trong kinh tế chính trị, sự quan tâm đến những quan hệ bóc lột và đặc biệt là nền tư bản quan liêu, với quan điểm  về sự phát triển của cuộc cách mạng và ảnh hưởng của cuộc chiến tranh nhân dân lên hạ tầng, cũng như sự quan tâm của nó đến những quan hệ kinh tế của chủ nghĩa đế quốc, thẩm định những hậu quả chính trị; về chủ nghĩa xã hội khoa học, cách mà nó tập trung vào cuộc chiến tranh nhân dân và hình thù cụ thể của nó ở Peru, cách mà vấn đề quyền lực luôn được nhắc đến, và cụ thể là sự ra đời và phát triển của nó như là một nhà nước mới.

            b. Về nội dung. Bộ phận thực tế và phát triển nhất của tư tưởng Gonzalo được tìm thấy ở đường lối chính trị chung của Đảng; tư tưởng này, do đó, là nền tảng trực tiếp cho đường lối này và năm bộ phận cấu thành của nó, với cái bắt buộc nhất là cách nó hiểu được Chương Trình và duy trì đường lối Chương Trình đã đặt ra.

            c. Chúng ta nên nhấn mạnh sự đáp ứng đáng chú ý những yêu cầu đặt ra bởi chủ tịch Mao của tư tưởng Gonzalo: sự vững chắc về lý thuyết, hiểu biết về lịch sử và sự điều khiển thực dụng về chính sách.

IV. Cái gì là bắt buộc?

            Điều bắt buộc ở tư tưởng Gonzalo là vấn đề quyền lực chính trị, cụ thể là sự giành lấy quyền lực chính trị ở Peru, đầy đủ và khắp cả nước, như là sự áp dụng nhất trí của sự thật phổ quát của chủ nghĩa Mác-Lênin-Mao lên cuộc cách mạng của chúng ta. Nhưng vì nó là tư tưởng cộng sản, nó hiểu được sự giành lấy quyền lực ở Peru là một phần của sự giành lấy quyền lực của giai cấp vô sản trên mức độ thế giới, và rằng sự giành lấy quyền lực chính trị trong nước, ngày nay lấy hình thù cụ thể trong những Uỷ Ban Nhân Dân, những khu vực căn cứ và nền Cộng hoà Dân chủ Nhân Dân trong sự hình thành với sự thiết lập khách quan nước Cộng Hoà Nhân Dân Peru, phục vụ sự thành lập của nền chuyên chính vô sản ở nước ta, vì thiếu nó thì ta không thể tiến tới chủ nghĩa cộng sản. Tất cả những điều này là vì mục đích phục vụ cho sự thiết lập của những nền cộng hoà nhân dân và nguyên lý là nền chuyên chính vô sản khắp thế giới, ưới sự lãnh đạo của các đảng cộng sản, với những quân đội cách mạng kiểu mới, thông qua chiến tranh nhân dân và các cuộc cách mạng văn hoá cho tới khi chủ nghĩa cộng sản toả sáng khắp Trái Đất.

V. Được hình thành thông qua đấu tranh hai hàng ngũ

            Tư tưởng Gonzalo đã được hình thành qua đấu tranh hai hàng ngũ kiên trì, vững vàng và thông thái, bảo vệ đường lối vô sản và đánh bại những đường lối chống đối. Giữa những cuộc đấu tranh quan trọng nhất, chúng ta nên đề cao những cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa xét lại hiện đại, đặc biệt là được đại diện bởi Del Prado và tay sai của hắn; chống lại chủ nghĩa thanh lý dẫn dắt bởi Paredes và hàng ngũ của hắn; chống lại chủ nghĩa thanh lý cánh tả dẫn dắt bởi Sergio và cái tự xưng là “những người Bolshevik”; và chống lại hàng ngũ cơ hội cánh hữu đã chống lại sự tiến hành của đấu tranh vũ trang. Nếu thiếu đi đấu tranh, tư tưởng Gonzalo sẽ không thể được phát triển; và sự điều khiển đáng chú ý của người về cuộc đấu tranh hai hàng ngũ trong Đảng là một vấn đề cơ bản mà chúng ta nên học tập.

            Để học tập và đặc biệt là áp dụng tư tưởng Gonzalo là thiết yếu cho việc phát triển Đảng, sự phát triển của chiến tranh nhân dân và cuộc cách mạng vô sản quốc tế, cũng như học tập từ chủ tịch Gonzalo là thiết yếu để phục vụ cho nhân dân hết lòng.